Surkon - Tork Ekipmanları - Yüksek Basınc Hidrolik Sistemler - Test Ekipmanları

 • +90 312 386 14 64
 • [protected email address]

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE
İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Surkon olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine önem göstermekte, bu sebeple de başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en açık şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Veri: KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya
belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ifade etmektedir.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Amacı

Kişisel veriler, Surkon ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz; tarafınızca sağlanmış bilgi ve belgeler vasıtasıyla, Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen;

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması

gibi hukuki sebeplerle depolanmaktadır.

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, web sitemizi ziyaretiniz, şirketimizle yapacağınız telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız gibi kaynaklardan toplanmaktadır. Surkon ile ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden, kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi) başta olmak üzere, iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri), taraflar arasında akdedilen sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir.

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Surkon, kişisel verilerinizi, hukuken izin verilen hallerde (ve belirli amaçlar çerçevesinde) yurt içinde; güvenlik, iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan gerçek ve tüzel kişi iş ortaklarına, hukuk, alanlarda destek alınan kişilere, ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer üçüncü kişiler ile bu verileri talep etmeye yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilmektedir.

3. Kişisel Veri Sahibinin (İlgili Kişinin) KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan tarafımızdan talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •  Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 •  KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Kişisel verilerinizin korunma ve işlenme esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için Surkon web sayfasında yer alan "Tanımlama Bilgileri Politikası"nı inceleyebilir, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamın bilgi talebi oluşması halinde aşağıda belirlenen yollarla ve kanunda belirtilen asgari unsurları taşımak kaydıyla bize ulaşabilirsiniz. 

 

3WTURK CMS v8.1